Sporenie a Investovanie

Čo sú investičné riziká a čo by ste o nich mali vedieť

19. apríla 2022

😨 Čoho konkrétne sa obávať?

V tomto článku sa pozrieme na to, čo sa môže pokaziť, keď investujete do cenných papierov a aké investičné riziká sa môžu vyskytnúť. Pretože investovanie je pomerne zložitá záležitosť, berte nasledujúce riadky skôr ako taký zjednodušený prehľad, predstavu, čo Vás pri investovaní môže stretnúť. Než sa do investovania pustíte, vždy sa zamyslite nad tým, či sú pre Vás investície to najlepšie riešenie.

Pri každej investícii sa môže stať, že z nej nezískate toľko peňazí, koľko ste dúfali. Na investíciách môžete aj prerobiť, v krajnom prípade všetko, čo ste do nich vložili. Všeobecne platí, že čím riskantnejšie investície, tým väčší zisk, ale aj pravdepodobnosť, že to nevyjde. Na druhú stranu väčšinou platí, že čím sú investície dlhodobejšie, tým sú bezpečnejšie.

🏦 Každá investícia má svoje riziká trochu niekde inde.

To znamená, že pri každej investícii sa musíte znova zamyslieť nad tým, čo by ju mohlo ohroziť. Je potrebné zvážiť všetky jej vlastnosti, ako sú napríklad splatnosť alebo likvidita. A vziať do úvahy aj veci, ktoré o investíciách platia všeobecne. Napríklad to, že podielové fondy bývajú väčšinou rizikovejšie ako fondy dlhopisov. Zároveň nezabúdajte, že aj keď nejaká investícia v minulosti zarábala, nemusí to znamenať, že to tak bude aj v budúcnosti. A naopak, keď hodnota investície klesala, nedá sa jednoducho povedať, že čoskoro začne zase rásť.

Nech budete investovať sebaopatrnejšie, nikto Vám bohužiaľ nikdy nezaručí, že hodnota Vašich investícií len porastie. Keď ale zvážite všetky riziká, môžete si ich rozložiť do rôznych investícií a výrazne tak zmenšiť pravdepodobnosť, že sa Vám pokazí všetko naraz.

👉 Pokiaľ by Vám čokoľvek nebolo jasné, môžete sa na nás pochopiteľne obrátiť. Radi Vám pomôžeme s rozhodnutím ohľadom Vašich financii.

Aké druhy rizika existujú?

Je dobré mať na pamäti, že s investovaním sa spája celý rad rôznych druhov rizík. Aby ste si dokázali urobiť lepšiu predstavu o tom, aké všetky riziká sa investovania týkajú, pozrite sa na ich zoznam.

💳 Kreditné riziko

Kreditné riziko alebo tiež úverové riziko ukazuje, aká veľká je šanca, že dlžník nesplatí svoje dlhy. Dlžník sa môže svoje dlhy rozhodnúť nesplatiť z vlastných dôvodov, ale môžu ho k tomu dohnať aj vonkajšie príčiny, ako napríklad ekonomická kríza. Týka sa to najmä dlhopisov a znamená nebezpečenstvo, že emitent (ten kto dlhopis vydal) nebude schopný splniť svoj záväzok vrátiť nominálnu hodnotu dlhopisu.

🥚 Riziko koncentrácie

Riziko koncentrácie by naše babičky najskôr popísali príslovím, že nie je dobré dávať všetky vajíčka do jedného košíka. V našom prípade to znamená, že keď investujete veľa peňazí do vecí, ktoré majú podobné riziká, môže sa ľahko stať, že prídete o všetko. Aby ste toto riziko znížili na minimum, je rozumné nakupovať napríklad cenné papiere z rôznych hospodárskych odvetví, od viacerých emitentov a podobne.

🧑‍💼 Systémové riziká (trhové)

Ide o objektívne všeobecné riziko vyplývajúce z vývoja spoločnosti, finančných trhov a ekonomiky. Nie je v silách investora ho vo významnejšej miere ovplyvniť. Ekonomické cykly, teda striedanie expanzie a korekcie, sú prirodzené. Do systémových rizík môžeme zahrnúť všeobecnú trhovú náladu s vplyvom na pohyb indexov, makroekonomický vývoj, ale aj politické riziká (menová aj fiškálna úroveň). Súvisiacimi konkrétnejšími rizikami sú menové, inflačné a úrokové riziko. 

Trhové riziká môžeme označiť za prirodzené a úplne neodstrániteľné. V princípe sú však najmenej škodlivé pre vaše investície , pokiaľ dodržíte základné investičné pravidlá . Paradoxne sa systémových rizík obávame najviac. O trhové riziko sa vždy postará čas. S predlžujúcim sa horizontom toto riziko klesá k nule. Finančné trhy sa vždy spamätali z každého prepadu a zakaždým siahli na nové maximá. Dostatočný čas je základnou a najdôležitejšou podmienkou úspešného investovania.

💰 Inflačné riziko 

Riziko inflácie znamená nebezpečenstvo, že sa v ekonomike zrýchli rast cien tovaru a služieb. V takom prípade klesne kúpna sila vašej investície. Preto vždy berte do úvahy nie nominálny, tzv. skutočne dosiahnutý výnos, ale výnos očistený o zmenu cenovej hladiny, tzv. "reálny výnos". Ako teda bojovať proti inflácii? Dočítate sa na našom blogu

📉 Úrokové riziko 

v kocke znamená, že keď sa zvýšia úrokové sadzby, Vaše cenné papiere  budú mať nižšiu cenu, a naopak. Samozrejme, že na niektoré cenné papiere to bude mať väčší vplyv a na niektoré menšie.

💶 Menové riziko 

sa celkom neprekvapivo týka investície do cenných papierov, ktoré sú závislé od kurzu cudzej meny. Keď investujete do cenných papierov naviazaných povedzme na venezuelské bolívary, nebuďte prekvapení, keď budú mať naraz treba polovičnú cenu. Keď klesne celá mena, stiahne so sebou ku dnu aj tú najlepšiu investíciu.

📊 Akciové riziko 

berie do úvahy to, že sa akciový trh nespráva vždy predvídateľne. Ako sa s akciami obchoduje, ich cena sa stále mení a môžu vznikať rôzne bubliny.

🪙 Komoditné riziko 

si celkom správne všíma to, že ceny rôznych vecí sa menia. V tomto prípade sa najčastejšie jedná o suroviny, ako sú zlato alebo vzácne kovy, ale môže sa to týkať napríklad aj obilia alebo zemiakov. A tak sa môže stať, že napríklad prudký nárast cien obilia ovplyvní Vaše cenné papiere, aj keď priamo do obilia neinvestujete.

🫱 Riziko trhovej likvidity

Tým že zainvestujete, sa vždy aspoň do istej miery vzdávate likvidity (dostupnosti) daných peňažných prostriedkov.Vaše investície sa nám niekedy nemusia podariť predať. Jednoducho preto, že nebude komu. Nikto o ne nemusí mať záujem, pretože buď sú veľmi drahé, alebo by sa nikomu neoplatili. Môže sa stať, že keď sa situácia na trhu veľmi zmení, predáte svoje investície buď veľa pod cenou, alebo dokonca vôbec.

Riziká, ktoré platia pri investovaní do podielových fondov

Podielové fondy rozdeľujeme podľa toho, do čoho investujú. Máme fondy peňažného trhu, fondy dlhopisové, fondy akciové, fondy zmiešané a fondy špeciálne, napríklad fondy nehnuteľnostné a podobne. Jednoducho čím viac a cennejších vecí fond vlastný, tým väčšiu majú hodnotu jeho cenné papiere. Všetky podielové listy majú rovnakú hodnotu, takže hodnota jedného listu je jednoducho hodnota imania fondu vydelená počtom všetkých vydaných podielových listov.

Výhoda investovania do podielových fondov je, že väčšinou neinvestujú iba do jedinej veci alebo jednej skupiny vecí. Neznamená to ale, že podielové fondy sú úplne bez rizík. Podielové listy v sebe vždy nesú prinajmenšom riziká aktív, do ktorých podielový fond investoval. Napríklad fondy, ktoré investujú len do akcií, sa budú vždy v nejakej miere týkať všetky riziká, ktoré ohrozujú akcie všeobecne. Pre istotu sme vám to prehľadne zhrnuli nižšie.

  • Fondov peňažného trhu sa týka úrokové riziko.
  • Dlhopisových fondov sa týkajú kreditné riziko a úrokové riziko.
  • Zmiešaných fondov sa týkajú kreditné riziko, úrokové riziko a akciové riziko.
  • Akciových fondov sa týkajú kreditné riziko, úrokové riziko a akciové riziko.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok