Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti the Software s.r.o.

v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch

mobilných aplikáciach:

ako aj live prezentáciach, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje.

Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty. Zároveň vyvíjame webové stránky a aplikácie, ktoré Vám uľahčia v budúcnosti výber finančných produktov, pri ktorých spracúvame Vaše osobné údaje.

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme - prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou the Software s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3B, 040 01 Košice, SR, IČO: 48 180 343. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

 • Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s živou prezentáciou a to:

- informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad meno, priezvisko, email, výška príjmu , preferencie v oblasti sporenia, poistenia a investovania, finančné plány a zámery, vlastníctvo auta, nehnuteľností, rodinný stav a iné údaje revelantné pre analýzu finančnej situácie,

- informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať, najmä meno, priezvisko a email,

- informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia.

 • Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:

- informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.,

- technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, výrobca a model zariadenia, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach. V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do živej prezentácie organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom možného uzavretia zmluvy so samostatným finančným agentom. V prípade, ak sa rozhodnete pre nejaký finančný produkt, na základe vášho súhlasu posunieme vaše osobné údaje podriadenému finančnému agentovi, ktorý s vami uzavrie zmluvu.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Medzi ďalšie právne základy patrí váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Zoznam príjemcov:

Finportal, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156

Okruhy príjemcov:

 • podriadený finančný agent
 • orgány verejnej moci
 • subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – oprávnený záujem prevádzkovateľa, osobné údaje spracúvame najdlhšie po dobu 1 roka. Ak dôjde k uplynutiu lehoty pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej živej prezentácii na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba 1 rok od udelenia súhlasu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

IP Adresa

IP adresu mono z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email, ....)
 • statické IP adresy využívané fyzckými osobami je potrebné považovať za osobné údaje
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, email a pod.)

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle je nutné zvoliť vchodný účel spracovania alebo pouiť pseudonymizáciu.

Cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upramiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetovho prehliadača pre prípadne vám aktuálne nastavenie vyuívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa cookies a podobné technologie (ďalej len „cookies“)

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú váš počítač.

Druhy cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach a aplikáciách môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na našich stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?

Cookies, ktoré sa na našich weboch a aplikáciách používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Naše weby a aplikácie využívajú tieto druhy cookies uvedené v tabuľke

vydavateľnázovtrvanlivosťfunkcionalita
Google_ga730 dníGoogle Analytics
Google_gid1 deňGoogle Analytics
Branch_s365 dníBranch – odosielanie SMS kódov na inštaláciu aplikácie
Facebook fr 90 dníFacebook Pixel
CloudFlare__cfduid365 dníOchrana pred DDoS
Intercomntercom-id-f6tjjs96270 dníIntercom Live Chat

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

 • Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

- prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)

- aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)

- komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)

- ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)

- že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov

- že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

- odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy

- či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás

- o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

 • Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali

- odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie

- namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie

- vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne

- vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie

- vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie

- na splnenie zákonnej povinnosti

-na uplatnenie nášho právneho nároku

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

- počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov

- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov

- my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov

- budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 • Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

 • Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne:

 • pošlite prosím e-mail na info@financie.app,
 • alebo prostredníctvom pošty na adresu: the Software s.r.o., so sídlom Bajzova 1432/3, 040 01 Košice, SR.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom

Podmienky používania internetovej stránky

Financie.app

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app je obchodná spoločnosť the Software s.r.o., so sídlom Bajzova 1432/3, 040 01 Košice, SR, IČO: 48 180 343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37473/V, emailová adresa: info@financie.app (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.
 4. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa: the Software s.r.o., Bajzova 1432/3, 040 01 Košice, SR

E-mail: info@financie.app

Článok II.

Obsah a používanie internetovej stránky https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app

 1. Prístup k webovým stránkam https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app používateľom informácie z oblasti financií, sporenia a investícií.
 3. Za účelom získavania informácií poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom internetového portálu https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app nie je potrebná registrácia. Na základe tejto registrácie a vyjadreného súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľ dostáva na svoj profil relevantné informácie ohľadom finančných produktov, sporenia a investovania. Tieto informácie majú len informačný charakter. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenavádza používateľa, aby ten ktorý finančný produkt, ak sa mu zdá výhodný, aj využil. Používatelia získavajú a používajú informácie poskytnuté prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app na vlastné riziko.
 4. Ďalšou možnosťou používania internetovej stránky https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app je možnosť dobrovoľne nahrať/naskenovať do aplikácie svoje zmluvy týkajúce sa financií z účelom ich archivácie, aby mal užívateľ všetky zmluvy týkajúce sa financií na jednom ľahko dostupnom mieste. Následne je možné tieto zmluvy nechať zanalyzovať a to buď automatizovaným spôsobom, alebo konkrétnou fyzickou osobou manuálne na základe vopred udeleného súhlasu.
 5. V prípade prejavenia záujmu o konkrétny produkt, na základe vyjadreného súhlasu so spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ poskytnúť tieto osobné údaje samostatnému finančnému agentovi, s ktorým už používateľ koná autonómne.
 6. Prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť a presnosť poskytnutých informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app.
 7. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 8. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Článok III.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

 1. Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
 2. Podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené TU (hypertextový odkaz na zásady ochrany osobných údajov)

Článok IV.

Autorské právo

 1. Obsah webových stránok https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 2. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely. Akékoľvek použitie diela (obsahu internetovej stránky), či už šírenie, predaj, umiestnenie, reprodukovanie, prenos, alebo rozširovanie obsahu stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zasahovať do používania internetovej stránky https://financie.app a mobilnej aplikácie Financie.app, aktualizovať a meniť ich obsah ako i podmienky používania.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 24. 05. 2018. Posledná aktualizácia 2.7.2020.