Poistenie

Čo je to vinkulácia?

23. júna 2023

Vinkuláciu poistky od Vás najčastejšie bude požadovať finančná inštitúcia pri vybavovaní hypotéky či lízingu. O čo sa vlastne vôbec jedná? Kedy a ako si ju môžete zriadiť a čo na to potrebujete?

Čo je to vinkulácia?

Výraz vinkulácia si pochádza z latinského slova vinculum (puto, svorka) a z talianskeho vincolare, teda viazať. Z týchto dvoch významov je významovo bližšie to talianske, nakoľko vinkulácia poistky znamená, že výnosy z poistného plnenia sú prevedené na tretiu osobu. V podstate ide o viazanie dispozičného práva k cennému papieru alebo jeho výnosu, k vkladu, inej pohľadávke či tovaru na niekoho iného, pokým nebude splnená určitá podmienka.

Ide vlastne o vzťah troch strán - klient, veriteľ a poisťovňa. Takže v prípade, že sa niečo stane s poistenou vecou, ​​dostáva peniaze od poisťovne ten, na koho je vinkulácia napísaná, teda viazaná, čo môžeme nazvať aj vinkuláciou v prospech tretej osoby - veriteľa. Najčastejšie sa jedná o banku alebo nebankovú či lízingovú spoločnosť, z ktorej si klient poisťovne vzal úver.

Devinkulácia

Ako to už vyplýva z názvu, devinkulácia je opakom vinkulácie a dala by sa popísať ako ukončenie viazania, či zrušenie vinkulácie. Na vykonanie vinkulácie je potrebný súhlas veriteľa od poisťovne, pri devinkulácii je to presne naopak. Devinkulácia je možná iba so súhlasom spoločnosti, v prospech ktorej bola poistka vinkulovaná.

Ak nastane poistná udalosť, kedy je poistený predmet poškodený, je povinnosťou poisťovne písomne požiadať záložného veriteľa, teda banku, fond alebo lízingovú spoločnosť, uvoľnenie poistného plnenia - tzv. devinkuláciu. Veriteľ ju potom potvrdí a poisťovňa preplatí náklady na opravu.

V akých prípadoch sa vinkulácia používa?

Najčastejšie sa vinkulácia používa pri drahých úveroch, kedy k podmienkam získania patrí povinnosť uzatvorenia životného poistenia, ktoré je vinkulované v prospech banky. Je to typické napríklad pri hypotékach. Pokiaľ by došlo k úmrtiu poistníka, teda klienta, časť poistného plnenia môže byť použitá na splatenie úveru. Zostávajúcu časť poistného plnenia dostanú oprávnené osoby, teda osoby uvedené v poistnej zmluve poisteného. Vinkuláciu veriteľ (banka, lízingová spoločnosť) požaduje na poistné plnenie, kedy sa z neho umorí dlh voči veriteľovi a zvyšok poistného plnenia veriteľ odovzdá klientovi či jeho dedičom.

Vinkulácia pri kúpe auta na lízing - aj tam je vždy nutné dojednať havarijné poistenie pre prípad nehody s prípadným vyplatením poistného plnenia leasingovej spoločnosti. V prípade obstarania auta na lízing po vás lízingová spoločnosť môže chcieť uzavretie havarijného poistenia a vinkuláciu poistného v jej prospech.

Ak teda auto zničíte, tak poistné plnenie bude vyplatené spoločnosti na umorenie dlhu a zvyšok bude vyplatený vám ako klientovi.

Vinkulácia sa využíva aj pri poistení nehnuteľností, ktoré tiež patrí k hlavným podmienkam pre úspešné získanie hypotéky. Ak dôjde k zničeniu nehnuteľnosti počas splácania úveru, plnenie opäť získa banka poskytujúca úver a poistník - klient získa iba prebytok.

Ako zriadiť vinkuláciu poistného?

Vinkulácia sa väčšinou uzatvára pri alebo po dojednaní úverovej zmluvy a jedná sa o jeden z predpokladov čerpania úveru, prevzatie automobilu či uzavretie samotnej úverovej zmluvy.

Prvým krokom k vinkulácii poistného je samotné uzavretie poistnej zmluvy, v ktorej musí byť uvedené, aké riziká sú kryté. Môžete mať krytých aj viac rizík a nielen tie, ktoré vyžaduje váš veriteľ. V takých prípadoch pripadne poistné plnenie vám.

Vo väčšine prípadov musíte vášmu veriteľovi aj dodať kópiu poistnej zmluvy a ten vám na oplátku vydá formulár o vinkulácii, ktorý musí obsahovať číslo poistnej zmluvy a údaje o poistníkovi, poistencovi, a tiež v koho prospech bude prípadné poistné plnenie vyplatené.

Ďalej je v dokumente uvedený predmet, z ktorého poistenia je poistné plnenie vinkulované. Zmluvu o vinkulácii nakoniec potvrdíte podpismi poistníka (poisťovne) a poisteného (klienta).

Väčšinou majú veritelia (banky, leasingové spoločnosti) pre vinkuláciu poistného svoj vlastný formulár, kde je rada údajov už vyplnená a poisťovňa vám tieto údaje iba potvrdí, nechá si zmluvu o vinkulácii a vy dostanete druhý originál tejto zmluvy, ktorý väčšinou musíte dodať svojmu poskytovateľovi úveru, hypotekárneho úveru či lízingu formou kópie. 

Banka vám môže nehnuteľnosť poistiť aj sama alebo u svojho partnera a vy iba podpíšete zmluvu o vinkulácii poistky.

Čo musí dohoda o vinkulácii obsahovať?

  • Predmet vinkulácie
  • Osobné údaje klienta
  • Hranica, od ktorej bude poistné plnenie vyplácanej úverovej spoločnosti
  • Údaje o poisťovni
  • Údaje o úverovej spoločnosti
  • Číslo poistnej zmluvy
  • Dátum, číslo dohody (zmluvy), podpisy zúčastnených

Ak aktualizujete či inak meníte poistnú zmluvu (napríklad prechádzate pod inú poisťovňu či zvyšujete poistenie domácnosti/nehnuteľnosti), tak nezabudnite, že vinkuláciu je potrebné zriadiť odznova, pretože vás môže veriteľ penalizovať. Poisťovňa, banka a ani žiaden ďalší veriteľ za vás túto vec nevybaví a je len na vás.

Tiež odporúčame pravidelne zvyšovať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, pretože ceny stavebných materiálov, práce i energií rastú. Rast cien by ste mali teda zohľadňovať aj vo výške vašej poistky.

Naši experti na osobné financie, ktorých nájdete v mobilnej aplikácii Financie.online a na webe vám s touto a ďalšími finančnými otázkami dokážu pomôcť. Či už ide o refinancovanie hypotékypoistenie nehnuteľnosti či kúpa prvej nehnuteľnosti, neváhajte sa na nás nezáväzne obrátiť. V mobilnej aplikácii Financie.online si taktiež môžete porovnať aktuálne úrokové sadzby hypoték, či ceny poistenia. Aplikáciu si môžete stiahnúť zadarmo pre Android aj iPhone.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok