Bývanie

Zdedili ste nehnuteľnosť v exekúcií? Prinášame Vám 3 tipy, ako postupovať

20. júna 2023

Exekúcia - stav, ktorému sa nejeden človek snaží vyhnúť či situácia, do ktorej sa nie je tak ťažké namočiť neplatením svojich záväzkov. A ak ste sa už s exekúciou stretli, neostáva nič iné, ako dúfať, že si túto kotvičku nebudete vláčiť celý život, ba že ju neodovzdáte ako akúsi štafetu Vašim blízkym.

Môžete byť zaťažený exekúciou, ktorá Vám nepatrí a v akých prípadoch Vám nepríde upozornenie o takejto exekúcií?

Po smutnej udalosti sa zväčša vyskytne akási útecha v podobe dedičstva po zosnulom. No takéto dedenie so sebou nemusí priniesť len majetkový prospech, ale aj náklady spojené s pohrebom či prípadné dlhy poručiteľa.

Práva vyplývajúce zo zákona

Aj napriek nadobudnutému zadlženiu, sa zákon snaží chrániť dedičov tak, aby dedenie nezhoršilo ich postavenie, a preto podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá len do výšky nadobudnutého dedičstva, a ak je viac dedičov, títo zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli.

Jednoduchšie sa to dá povedať tak, že dedenie dlhov je limitované výškou ceny nadobudnutého dedičstva, ako aj rozkladom dlhov medzi jednotlivých dedičov podľa počtu a ceny dedičského podielu.

Štyri skupiny dedenia

Pri dedení zo zákona rozlišujeme štyri skupiny dedičov, ktoré sú chronologicky nadradené. Teda ak sa po preskúmaní prvej skupiny dedičov nesplnia podmienky, začnú sa skúmať podmienky tej ďalšej.

Dedenie podľa zákona v prvej skupine sa týka poručiteľových (zomrelého) detí a manžela/manželky, kedy každý z nich dedí rovnakým dielom. Ak by poručiteľove deti z akéhokoľvek dôvodu nedelili, ich dedičský podiel by prepadol na ich deti, teda poručiteľove vnúčatá. V prípade, že poručiteľ nemal manžela/manželku, celý podiel pripadá potomkom zomrelého.

Je rovnako dôležité podotknúť, že medzi poručiteľove deti s nárokom na dedenie sa považuje aj dieťa osvojené poručiteľom, či už počaté dieťa, ktoré sa narodí živé.

Dedenie v druhej skupine nastáva v prípade, ak poručiteľ nemal žiadne deti. Teda druhá skupina dedičov sa týka osôb, ktoré so zomrelým žili v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka, kedy musí byť splnená aj podmienka o spoločnej starostlivosti o domácnosť, či odkázanosť na výživu poručiteľa. V tejto skupine je najčastejším príkladom blízkej osoby je druh/družka zomrelého, a to vrátane párov rovnakého pohlavia. Všetci dedia rovnakým dielom, až na manžela/manželku, ktorý/-á zdedí vždy najmenej polovicu dedičstva.

Tretia skupina zahŕňa poručiteľových súrodencov a blízke osoby, kedy všetci dedia rovnakým dielom. Súrodencom sa chápe osoba, s ktorým má poručiteľ spoločného aspoň jedného rodiča, kde patrí aj dieťa osvojené rodičom zosnulého.

Dedičmi  v štvrtej skupine sa stávajú prarodičia zosnulého, prípadne ich potomkovia. V niektorých prípadoch sa dedičmi môžu stať strýkovia a tety poručiteľa.

Na rozdiel od dedenia podľa závetu, kedy dedičom môže byť právnická osoba či štát, dedenie zo zákona sa týka iba fyzických osôb. Avšak v prípadoch, kedy dedičské podmienky nespĺňa žiadna skupina, dedičstvo alebo aj dlh prepadá štátu.

Ak nechcete zaťažiť týmto bremenom svoje deti odporúčame,  aby ste si pred samotnou hypotékou overili a zistili poplatky a možnosti, ktoré poisťovne poskytujú. Pre jednoduchšie zorientovanie využite našu online kalkulačku, ktorá Vám prehľadne poskytne informácie a Vy si tak môžete ľahko vybrať podľa Vašich preferencií.

Zdroj: Pixabay

Skryté riziká 

Aj napriek tomu, že dedičova zodpovednosť je obmedzená hodnotou samotného dedičstva, existuje riziko, že hodnota zdedeného majetku nemusí byť ľahko konvertovateľná na hotovosť. To znamená, že dedič môže byť nútený prevziať zodpovednosť za dlhy, ktoré mu zdedený majetok priniesol a bude ich musieť splácať pomocou vlastného majetku v prípade, ak nemá iné zdroje financií na ich úhradu.

Teda riziko spojené s dedičstvom predstavuje situáciu, kedy majetok, ktorý je súčasťou dedičstva, nemá okamžitú likviditu alebo je ťažko predajný čo dedičovi môže spôsobiť finančné ťažkosti.

Ak máte konkrétne otázky voči prípadným rizikám, neváhajte nám zanechať Vaše otázky v chate či kontaktovať našich expertov.

Poručiteľ mal dlhy, no nezanechal žiaden majetok?

Existujú prípady, kedy poručiteľ nezanechal žiaden, či len akýsi nepatrný majetok. V takýchto prípadoch nenastáva dedenie a súd zastaví dedičské konanie. Súd pritom o tejto skutočnosti dedičov nemusí uvedomiť, či poskytnúť im poučenie o možnosti odmietnuť dedičstvo. Tento nepatrný majetok bude odovzdaný osobe, ktorá sa postará o pohreb poručiteľa. Nejedná sa o pravé dedenie, a preto takáto osoba nedisponuje za poručiteľove dlhy. Čiže ak nenastane situácia dedenia majetku, automaticky zaniká aj samotná exekúcia.

V prípade, že disponujete akýmsi majetkom a chcete ho dobre investovať, či práve zanechať ako samotné dedičstvo, ponúkame Vám širokú škálu produktov, ktoré Vám do budúcna prinesú nemalý osoh.

Stačí si zdarma stiahnuť aplikáciu Financie.online, dostupnú pre AndroidiOS, v ktorej nájdete prehľad ponúkaných produktov a pohodlne, bez zbytočného papierovania vybraný produkt založiť. 

Ak si nie ste istý, čo by pre Vás bolo tou najvýhodnejšou voľbou, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme zorientovať sa na trhu a spoločne vybrať konkrétny produkt práve pre Vás.

Čo s dedičstvom, ktoré prináša exekúciu? Netreba zúfať, pretože právny systém ponúka niekoľko možností, ktoré Vám túto situáciu pomôžu vyrovnať a možno dokonca z nej vyťažiť aj nejaký profit.

Prijať dedičstvo 

  • Ak je dlh nižší než hodnota dedeného majetku, môžete sa tešiť z istého finančného zisku. Ak raz dedičstvo prijmete, daná exekúcia bude odobratá z už zdedeného majetku a ten zvyšný majetok sa stáva vašim.

Odmietnuť dedičstvo

  • Pri predložení dedičstva Vás súd upovedomí o možnom odmietnutí dedičstva. Po využití tejto možnosti strácate všetky nároky a povinnosti, ktoré by Vám inak zo zákona vyplývali a tým pádom sa už touto témou nemusíte zaoberať.

Požiadať o konvokáciu

  • Ako dedič môžete požiadať notára, aby vykonal tzv. konvokáciu, teda vyzval veriteľov k verejnej prehláške, kde prihlásia svoje pohľadávky voči poručiteľovi, a ak túto pohľadávku neprihlásia v stanovenej lehote, už za ne ako dedič nebudete zodpovedať.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok