Účastník súkromného poistenia

- zmluvné strany, t. j. poisťovateľ a poistník a ďalej poistený ( osoba, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, a ktorá má právo na poistné plnenie) a každá ďalšia osoba, ktorej zo súkromného poistenia vzniklo právo alebo povinnosť (napr. poškodený, ktorému vzniklo právo na poistné plnenie).

Mohlo by vás zaujímať