Financie

Vznikol vám daňový preplatok? Ako na vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2023

23. marca 2024

Ak patríte medzi tých, ktorým vznikol preplatok v daňovom priznaní, nezabudnite oň požiadať.

V článku sa dozviete:

  • Komu bude vyplatený daňový preplatok?
  • Ako požiadať o preplatok na dani z príjmov?
  • Aké sú podmienky a čo ak mám voči daňovému úradu pohľadávky?
  • Kedy bude daňový preplatok vyplatený a akým spôsobom?

Komu?

Každému, kto zaplatil vyššiu sumu preddavkov na daň, než bolo jeho povinnosťou. Preplatok na dani však najčastejšie vzniká ľudom, ktorí počas roka 2023:

  • popri štúdiu pracovali na základe dohody,
  • poberali starobný či výsluhový dôchodok, pričom pracovali a ich príjem nepresiahol NČZD (410,24 eur mesačne),
  • boli nezamestnaní,
  • poberali materské či rodičovské príspevky.

U fyzických osôb môže tiež vzniknúť preplatok na dani z príjmov aj v prípade, kedy si v daňovom priznaní uplatnili nezdaniteľnú časti základu dane či rôzne daňové bonusy.

Ako požiadať o vrátenie preplatku na dani?

minulom článku sme si priblížili typy tlačív daňového priznania, kde typ A je určený pre fyzické osoby, ktoré dosahovali iba príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie na území SK ale aj v zahraničí) a daňové priznanie typu B podávajú tie fyzické osoby, ktoré okrem závislého príjmu dosahovali aj iné zdaniteľné príjmy (napr. príjmy z podnikania na území SK ale aj v zahraničí).

O vrátenie daňového preplatku je potrebné zažiadať v konkrétnom type daňového priznania, ktoré nájdete v daňovom priznaní

  • typu A v oddiele XI. „Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie“,
  • typu B v oddiele XIV. „Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu“.

V príslušnom oddiele daného typu daňového priznania je potrebné zaškrtnúť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“ a tiež označiť formu jeho vyplatenia, a to vyplatenie formou poštovej poukážky (do výšky 15 000 eur vrátane), na účet alebo na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom.

V prípade, že ste zamestnancom, týka sa vás daňové priznanie typu A, ktoré za vás najčastejšie urobí zamestnávateľ a rovnako vám vzniknutý preplatok zamestnávateľ aj vyplatí. Ak sa na vás vzťahuje typ B, daňové priznanie si budete musieť podať sami a preplatok vám vyplatí daňový úrad.

Ak vám však vznikne preplatok v sume nižšej ako 5 eur, preplatok vám nebude vyplatený ani po podaní žiadosti.

V prípade, ak sa na vás vzťahujú exekučné náklady, pohľadávky na úhradu dani či pohľadávky na úhradu nedoplatku na dani, vzniknutý preplatok správca dane (daňový úrad) použije na vyrovnanie týchto pohľadávok. Ak nie sú, preplatok sa preúčtuje daňovému subjektu (osobe platiacej daň, teda vám).

Kedy sa vám preplatok vráti?

Vrátenie preplatku na dani z príjmov závisí od toho, kedy ste daňové priznanie podali, a teda či ste ho podali v riadnom, po riadnom termíne alebo v odloženom termíne podania daňového priznania.

V prvom prípade, kedy ste daňové priznanie podali v riadnom termíne, t. j. do 2. apríla 2024, platí 40-dňová lehota splatnosti, ktorá plynie od 1.4.2024. Týchto 40 dní je určených na prípadné opravy v daňovom priznaní, resp. na možnosť podania opravného či dodatočného daňového priznania. Preplatok vám tak bude vyplatený najneskôr do 10. mája 2024.

Ak ste podali daňové priznanie po riadnom termíne bez toho, aby ste o tom vopred informovali daňový úrad, rovnaká 40-dňová lehota začína plynúť dňom, kedy ste daňové priznanie podali.

V prípade predĺženia lehoty podania daňového priznania závisí vrátenie preplatku od dátumu, kedy ste daňové priznanie podali, no rovnako tu platí 40-dňová lehota splatnosti ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po odloženom termíne. O tom, ako predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a aké sú náhradné termíny sme sa venovali v predchádzajúcom článku.

Daňové priznanie, preplatky, sankcie a iné ustanovenia týkajúce sa správy daní upravuje daňový poriadok, resp. zákon o správe daní 564/2009 Z. z.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok