Negatívne dopady korupcie

– korupcia ako patologický jav spoločnosti ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť. Ekonomicky je nákladná, má za následok zvyšovanie cien, štátneho dlhu, znižovanie kvality tovarov, neefektívnosť trhu. Korupcia celkovo vedie k morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny, je prekážkou rozvoja, bráni rovnosti šancí aspôsobuje anarchiu aspoločenský rozvrat. Korupcia predstavuje problém právny, sociologický, ekonomický, politologický, preto musí byť vnímaná širokospektrálne a spoločnosť musí vytvárať kultúru odmietania korupcie.

Mohlo by vás zaujímať